English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی


‫ﺧﻮن ﻧﺎﺣﻖّ ﭘﺮواﻧﻪ‬
[اخبار و مقالات رسیده به بلاگ‌نیوز] ﻣﺤمد‬ﺪﻋﻠﻲ ﺟﻤﺎل زاده‬‫
‫ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲﻫﺎي ﻛﺎﺷﺎن ﺑﻪ دﻫﻜﺪهاي رﺳﻴﺪﻳﻢ ﻋﻠﻲآﺑﺎدﻧﺎم ﻛﻪ ﺟﺰ آب ﺗﻠﺦ و ﺷﻮر ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻧﺪاﺷﺖ ... در ﻫﻤﺎن دﻫﻜـﺪه‬ ‫ﺑﺮ ﺧﻮردﻳﻢ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻧﺒﻮﻫﻲ از زن و ﻣﺮد و ﭘﻴﺮ و ﺟﻮان ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢﻣﺮده ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪه و ﭘﺎﻫﺎي ﺑﺎد ﻛﺮده ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ رﻗّﺖاﻧﮕﻴـﺰ در ﺳـﺎﻳﻪء ‫دﻳﻮارﻫﺎ اﻓﺘﺎده، از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﺗﺸﻨﮕﻲ و رﻧﺠﻮري و ﺑﻴﭽﺎرﮔﻲ ﻣﻲﻧﺎﻟﻴﺪﻧﺪ.

ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ از اﻫﺎﻟﻲ ﻳﺰد ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﭼـﻮن در آﻧﺠـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ دﺳـﺘﻴﺎري‬
‫ﺟﻼلاﻟﺪ‪‬وﻟﻪء ﺣﻜﻤﺮان ﺑﺎﺑﻲﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺷﺪ‪‬ت ﺗﻤﺎم ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺑﻲ ﻳﺎر و ﻳﺎور از دﺳﺖ ﺗﻌﺼ‪‬ﺐ ﻫﻢﺷﻬﺮيﻫـﺎي ﻧﺎﻣﻬﺮﺑـﺎن ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﭘـﺎي‬
‫ﭘﻴﺎده ﺳﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهء اﺣﻮال ﻏﻢاﻓﺰاي اﻳﻦ ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﺘﺄﺛّﺮ ﮔﺮدﻳﺪ... ﺑﻨﺎي زاري و ﻧﻮﺣﻪﺳﺮاﻳﻲ را ﮔﺬاﺷـﺖ. ﻣـﻦ‬
‫ﻧﻴﺰ از زاري ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ در آﻣﺪم و ﻛﻢﻛﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از زﻧﻬﺎي دﻫﺎﺗﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻳﺰديﻫـﺎ و ﻣـﺎ و دﻟﻴﺠـﺎن دور ﻣـﺎ ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ،‬
‫اﺷﻜﺸﺎن ﺟﺎري ﺷﺪ. در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل راه ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻳﺎد درﺑﺪري ﻏﺮﺑﺎي ﻳﺰد آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻛﺮد. اﺻﻼً ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﻮم و ﻣﺤـﺰون ﺷـﺪه ﺑـﻮدﻳﻢ. )ﻧﻘـﻞ از ﻛﺘـﺎب‬
‫»ﺳﺮ و ﺗﻪ ﻳﻚ ﻛﺮﺑﺎس«(‬
‫ﻗﺮﻳﺐ ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ﻛﻪ از اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد، در وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﺷﻬﺮ ژﻧﻮ در ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺳﻮﻳﺲ ﺑﻮدم، روزي اﺗّﻔﺎﻗﺎ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑـﻪ زﺑـﺎن‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ اﺳﻢ "ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺪاي ﻳﺰد" ﺑﻪ دﺳﺘﻢ اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻂّ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ درﺷﺖ و اﻋﻼﻳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد و ﻫﻤـﻴﻦ وﻗـﺎﻳﻊ ﺑـﺎﺑﻲﻛﺸـﻲ ﻳـﺰد را‬
‫ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲﻧﻤﻮد. در ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪء اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻓﺠﺎﻳﻌﻲ ﺑﺮ ﺧﻮردم ﻛﻪ ﻗﺴﺎوت و ﺷﻘﺎوت ﻛﺸﻴﺶﻫﺎي اﺳﭙﺎﻧﻴﻮﻟﻲ را در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻔﺘﻴﺸـﺎت ﻣـﺬﻫﺒﻲ‬
‫در ﻗﺮن ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻣﻴﻼدي )اﻧﮕﻴﺰﻳﺴﻴﻮن( و ﺳﺘﻢ و ﺑﻴﺪاد اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم، ﻧﺮون، را درﺑﺎرهء ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دورهء ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣـﻲآورد و‬
‫ﺑﺮاي ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﻗﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺪ‪‬ن و ﻣﺘﺪﻳ‪‬ﻦ ﻣﻲﺷﻤﺎرﻧﺪ، در ﭘﻴﺸﮕﺎه داد ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻌﺪﻟﺖ اﻟﻬـﻲ ﺗـﺎ اﺑـﺪ ﻣﺎﻳـﻪء ﺷﺮﻣﺴـﺎري و ﺳﺮﺷﻜﺴـﺘﮕﻲ‬
‫ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺪاي ﻳﺰد، ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اوﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ژﻧﻮ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻢ، روزي ﻛﺎﻏﺬي ﺑﺮاﻳﻢ آوردﻧـﺪ و‬
‫ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ از ﻃﺮف ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺪاً ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و از ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ژﻧﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮاﻧﻴـﺎن در ﭘـﻴﺶ‬
‫اﺳﺖ و در ﻣﺤﻔﻞ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن ﺷﻬﺮ ژﻧﻮ ﺑﻪ رﺳﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در اﻳﻦ روز ﺟﺸﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲدﻫﻴﻢ، آﻳﺎ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ در آن‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎب اﻳﻦ ﻋﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ ﺑﺪﻫﻴﺪ.‬
‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻬﺎﺋﻲ ﻧﺒﻮدم، ﭼﻮن ﭘﺎي اﻳﺮان و ﻧﻮروز ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ در ﻣﻴﺎن ﺑﻮد، ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺰﺑﻮر رﻓﺘﻢ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ را ﻛـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻤـﻮده ﺑـﻮدم‬
‫ﺧﻮاﻧﺪم. ﺣﻀّﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﺟﻤﻌﻲ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺳﻮﻳﺴﻲ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي و اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻢ روﺳﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻳـﺎ ﻧﺎﻳـﺐ‬
‫رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن ﺑﻮد.‬
‫ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ، از زن و ﻣﺮد، ﺻﻮرتﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ اﻳـﺮان ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧـﺪ و ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ و رﺳـﺘﮕﺎري و ارﺟﻤﻨـﺪي اﻳـﻦ‬
‫ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ، دﻋﺎي ﺧﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻫﻢﺻﺪا ﺷﺪه آﻣﻴﻦ ﮔﻔﺘﻢ.‬
‫آﻧﮕﺎه، در ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﺮف ﭼﺎي و ﺷﺮﺑﺖ و ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻣﻲﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺳﺮوﻗﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪء آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻢ. ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻲ اﻓﺘﺎد ﻛـﻪ از ﺟﻠـﺪ‬
‫ﭼﺮﻣﻲ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺮ و وﺿﻌﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﻓﺎرﺳﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺪاي ﻳﺰد ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻢ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺋـﻴﺲ اﻧﺠﻤـﻦ‬
‫ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﺎرﻳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮدم. ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪء آن ﻛﺘﺎب، دﻫﻜﺪهء ﻏﻢاﻓﺰاي ﻋﻠﻲآﺑﺎد در ﺑﻴﻦ راه ﻛﺎﺷﺎن و ﻗﻢ ﺑﺎ آن ﻣـﺮدم ﺑﻴﭽـﺎره و‬
‫آواره در ﻧﻈﺮم ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و آه و ﻧﺎﻟﻪء آﻧﻬﺎ و زاري ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ رﺳﻴﺪ و ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺷﻤﻊ و ﺧﻮن ﻧﺎﺣﻖ رﻳﺨﺘﻪء ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم آﻣﺪه اﻧﻘﻼﺑﺎت‬
‫ﺟﻬﺎن ﮔﺬران و ﻗﺼﺎص روزﮔﺎر ﺑﻲاﻣﺎن ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﻳﻢ درس ﻋﺒﺮت ﮔﺮدﻳﺪ.‬
‫)ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻤﺎﻟﺰاده زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ اﻳﺮان را در دﻓﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪء ﻣﻠﻞ در ژﻧﻮ ﻋﻬﺪهدار

اضافه شده توسط عمو اروند | ۲۳:۵۹ ۸۸/۱۰/۲۸


ارسال نظر برای تمامی بازديدکنندگان، بدون ثبت نام آزاد است.
نام:
ايميل يا آدرس وبلاگ: (لطفاً فقط يکی را وارد کنيد)
شکلک: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying biggrin blink ninja unsure 
پيام:
مشخصات من را نگه دار | مشخصات من را از یاد ببر